HOTELS
CALL WHATSAPP MENU
Our Policy

Our Policy

 • SURA Hotels, sağlık & güvenliği, Grup genelinde en üst düzeyde öneme sahip olarak yönetecektir. Çalışanları, süreç ortakları ve paydaşları ve faaliyetlerine katılan veya faaliyetlerinden etkilenen tüm ilgili taraflar açısından performansın en yüksek standartta olması beklenmektedir. Paydaşlarının tamamını olumlu etkilemek suretiyle her seviyede proaktif şekilde sağlık ve güvenliği sağlama kararlılığına sahiptir.

  Sağlık & Güvenlik Misyon Beyanı kapsamında Vizyonu, “yaralanmasız bir ortam” oluşturmaktır.

  Bu vizyonun altında yatan değerleri ve ilkeleri;

  • Sağlık&güvenlik herkesin sorumluluğudur.

  • Sağlığa yönelik tehditler içermeyen emniyetli çalışmalar için çalışanları ile iletişim kurar, onları bu yönde eğitir ve bilgilendirir, bu şekilde çalışmayı sağlar.

  • Paydaşlarının sağlık & güvenlik performansı, bu ortakların seçilmesi sürecinde dikkate alınan asli etmenlerden biridir.

  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri kullanılmaktadır.

  • SURA Hotels’de kariyer gelişimi, sağlık ve güvenliğe dair gerekli yetkinliklere sahip olunmasına ve bunlara yönelik kararlılığın gösterilmesine bağlı olacaktır.

  • SURA Hotels’in bütün çalışanları ve paydaşları istenen proaktif davranışları ve görünür liderliği gösterirler ve operasyonları etkileyen sağlık &güvenlik tehlikelerine ve risklerine karşı bir anlayışa sahiptirler. Kanuni yükümlülüklere eksiksiz olarak riayet edilir.

  • Emniyetli çalışma koşulları, ekipmanlar ve sistemler sağlar.

 • Sahip olduğu kanuni görevleri aşağıda belirtilen şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

  İş Sağlığı & Güvenliği

  • Sağlık ve güvenlik gerekliliklerine çalışanların tamamının uyumla hareket etmeleri beklenecektir.

  • İşyerinde iş sağlığı & güvenliği ile ilgili bütün düzenlemelere tam olarak riayet edilecektir.

  • Çalışanlara verilen görevlerin, çalışanların sahip oldukları becerilere ve icra kabiliyetlerine uygun olmalarını sağlanacaktır.

  • Üstlendikleri rol ve sorumluluk seviyesi ile uyumlu becerilere, kabiliyetlere ve yetkinliklere sahip olan çalışanları işe alır ve görevlendirir.

  • İlgili bilgilerin etkili bir tarzda iletilmesi yoluyla sağlık &güvenliğe ve iyi uygulamalara yönelik farkındalığı teşvik eder.

  • Emniyetli çalışma ekipmanları sağlar ve sürekliliğini idame ettirir.

  • İşyerindeki tehlikelerin tamamı ve bunlarla ilişkili riskler değerlendirilir. Gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler buna göre uygulanır.

  • Emniyetli çalışma yöntemlerini belirler ve yaptırıma tabi tutar.

  • Gereken durumlarda yenileme eğitimlerinin verilmesi suretiyle teknik yetkinliğin idame ettirilmesini sağlar.

  • Bu hedeflere ulaşılabilmesi için yeterli kaynakların bulunmasını sağlar.

  Yangın Düzenlemeleri

  • SURA Hotels çalışanlarının ve taşeronlarının tamamının ülkeye özgü yangın mevzuatlarına göre hareket etmeleri beklenmektedir.

  • Yalnızca açıkça belirtilmiş alanlarda sigara içilmesine izin verilmektedir.

  • İş iznine tabi olan kapalı kaplarda çalışma, yüksekte çalışma , kazı hafriyat , elektrik bakım işlemleri gibi bir çalışmaya başlamadan önce sağlık & güvenlik kapsamında İş İzni yönetimi uygulanır.

  • Çalışanların tamamı el tipi yangın söndürücülerin kullanımı konusunda eğitime tabi tutularak bilinçlendirme etkinliği sağlanacaktır.

  Çalışanların tamamı, kazalardan ve hastalıklardan uzak bir çalışma ortamı oluşturulması amacına aktif bir şekilde katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir.

  Etkinliğini izlemek ve değişen ihtiyaçları ve durumları yansıtmasını sağlamak üzere sağlık &güvenlik politikası her yıl gözden geçirilmektedir.

  GENEL KURUL Mustafa KAYGISIZ Date: 25.8.2019/00

 • Tüketici Güvenliği ve politikaları çerçevesinde, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kaliteli ve güvenli ürünler ağlanmasına yardımcı olmak için Alerjen Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

  Bu politika’ya göre;

  • Birinci amacımız alerjen maddelerden etkilenecek misafirlerimizi F&B bölümü kapsamında sunulan muhtemel alerjen maddelerden etkilenmesini engellemektir.

  • F&B bölümü kapsamında sunulan mönülerin ihtiva ettiği alerjen madde veya önleyemediğimiz bir çapraz bulaşma sonucu mönülerimizde bulunabilecek muhtemel alerjen madde doğru ve açık bir şekilde mutlaka mönülerde belirtilmelidir. Mönülerde allerjen ürün varlığının belirtilememesi durumunda F&B ekibi tarafından misafirlerimize açıklamalar yapılmalıdır.

  • SURA Hotels bünyesinde bulunan alerjen maddeler için güncel bir envanter tutulmalıdır. Ayrıca tedarikçilerden hammaddeler için bildirilen alerjen bilgileri güncel olarak muhafaza edilmelidir.

  • Yeni F&B mönü çalışmalarında alerjen riski mutlaka tanımlanmalıdır.

  • Alerjen madde içeren tüm hammadde ve yarı mamuller ayrı olarak depolanmalıdır.

  • Alerjen madde içeren hammadde kullanımı sırasında, bu hammadde ile temas eden tartım, ekleme, vs. materyali ayrı olmalı ve bu materyal başka hiçbir madde için kullanılmamalıdır.

  • Rework kullanımı esnasında alerjen madde ihtiva eden rework kesinlikle alerjen madde ihtiva etmeyen ürüne yedirilmemelidir.

  • Aynı alan , ortam veya ekipman üzerinde alerjen madde içeren üretimden, alerjen madde içermeyen üretime geçiş sırasında alerjen kalıntısı olmaması için gerekli temizlik veya yıkamalar yapılmış olmalıdır.

  • Tüm HACCP çalışmaları yaygın alerjen riskini içermelidir.

  • Yaygın olmayan alerjenler ve gıda intoleransları için de muhtelif bilgiler güncel olarak tutulmalı ve gerektiğinde müşteri ve tüketiciler ile paylaşılmalıdır.

  • Yine de eser miktarda allerjen içeriğinin bulunduğu her ilgili mönüde tanımlı olmalı ve misafir ve tüketici bilgilendirilmelidir.

  Tüm çalışanlar bu politikayı uygulamakla sorumlu olup, bu politikaya uyulması gerekmektedir ve SURA Hotels tüm bu gerekliliklere uyulacağını taahhüt eder.

  Mustafa KAYGISIZ Genel Kurul 23.12.2019 /00

 • SURA Hotels tüm hizmet ve uygulama süreçlerinde kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini oluşturmayı, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

  Tüm kurum hedef ve amaçlarını bu politika kapsamında ölçülebilir olarak belirlemeyi ve belirlediği amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek doğrultusunda iş stratejilerini yönetmeyi taahhüt etmektedir.

  SURA Hotels tüm süreç yönetimlerinde , iş işleyiş ve uygulamalarında birincil ve ikincil mevzuat gereklilkleri global uyum gereklilkleri, ulusal ve uluslarası tüm ilgili ve ilişkili yasal ve diğer şartları ile birlikte müşterisi ile hem fikir olarak gıda güvenliği şartlarını yerine getirme doğrultusunda iş süreçlerini yönetmeyi taahhüt etmektedir. Uyum yükümlülükleri kapsamında tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurmayı, değerlendirmeyi ve uygulamaya alarak yönetimi sağlamayı taahhüt etmektedir.

  SURA Hotels kurduğu ve uyguladığı kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını sürekli olarak uygunluk sağlama hedefi ile gözden geçirmeyi, iyileştirme hedefi ve bakış açısı ile yönetmeyi, her bir sürecinde iyileştirme fonksiyonlarını sürekli olarak aktif yönetmeyi taahhüt etmektedir.

  SURA Hotels ilgili tüm tarafları ile politikası ve yönetim sistemleri kapsamındaki uygulamaları açık ve uygun iletişimle paylaşmayı, ilgili taraflara sistem bakış açısını beyan ederek ortak bakış açısı ile yönetim sağlamayı taahhüt etmektedir.

  Ayrıca kuruluş olarak SURA Hotels çalışanları, paydaşları, ziyaretçileri, müteahhit ve taşeron gibi diğer ilgili ilişkili tüm tarafları ile de açık iletişimde kalarak tüm süreç yönetimlerini ortak bakış açısı sağlamak üzerine tüm seviyelerde açıklamayı, uygulamayı ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

  SURA Hotels kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki tüm uygulamaları için gerekli her türlü kaynağı eksiksiz olarak sağlamayı, kullanım etkinliğini sürdürmeyi ve sistem sürekliliğini tesis etmeyi taahhüt etmektedir.

  MUSTAFA KAYGISIZ Genel Kurul 20.8.2019/00

  KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan İPEKYOLU KUYUMCULUK KIYMETLİ TAŞLAR TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“İpekyolu Kuyumculuk”) tarafından hazırlanmıştır.

  İpekyolu Kuyumculuk içerisinde belli konumlarda bulunan kamera kayıtlarını: Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin denetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini ve sevkiyat kontrolü yapılması amaçlarıyla işlemek- tedir.

  Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alan- larda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

  Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası” hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşulları- nın belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmektedir.

  Kamera kayıt verileriniz mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz.

  İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  • Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğren- me, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişi- sel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aley- hinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

  Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

  6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.surahotels.com web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu İpekyolu Kuyumculuk’e başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.