Make A Reservation

SAĞLIK & GÜVENLİK MİSYONU BEYANI

SURA Hotels, sağlık & güvenliği, Grup genelinde en üst düzeyde öneme sahip olarak yönetecektir. Çalışanları, süreç ortakları ve paydaşları ve faaliyetlerine katılan veya faaliyetlerinden etkilenen tüm ilgili taraflar açısından performansın en yüksek standartta olması beklenmektedir. Paydaşlarının tamamını olumlu etkilemek suretiyle her seviyede proaktif şekilde sağlık ve güvenliği sağlama kararlılığına sahiptir.

Sağlık & Güvenlik Misyon Beyanı kapsamında Vizyonu, “yaralanmasız bir ortam” oluşturmaktır.

Bu vizyonun altında yatan değerleri ve ilkeleri;

• Sağlık&güvenlik herkesin sorumluluğudur.

• Sağlığa yönelik tehditler içermeyen emniyetli çalışmalar için çalışanları ile iletişim kurar, onları bu yönde eğitir ve bilgilendirir, bu şekilde çalışmayı sağlar.

• Paydaşlarının sağlık & güvenlik performansı, bu ortakların seçilmesi sürecinde dikkate alınan asli etmenlerden biridir.

• Sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere sağlık ve güvenlik yönetimi sistemleri kullanılmaktadır.

• SURA Hotels’de kariyer gelişimi, sağlık ve güvenliğe dair gerekli yetkinliklere sahip olunmasına ve bunlara yönelik kararlılığın gösterilmesine bağlı olacaktır.

• SURA Hotels’in bütün çalışanları ve paydaşları istenen proaktif davranışları ve görünür liderliği gösterirler ve operasyonları etkileyen sağlık &güvenlik tehlikelerine ve risklerine karşı bir anlayışa sahiptirler. Kanuni yükümlülüklere eksiksiz olarak riayet edilir.

• Emniyetli çalışma koşulları, ekipmanlar ve sistemler sağlar.

SURA HOTELS FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SAĞLIK &GÜVENLIK

Sahip olduğu kanuni görevleri aşağıda belirtilen şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

İş Sağlığı & Güvenliği

• Sağlık ve güvenlik gerekliliklerine çalışanların tamamının uyumla hareket etmeleri beklenecektir.

• İşyerinde iş sağlığı & güvenliği ile ilgili bütün düzenlemelere tam olarak riayet edilecektir.

• Çalışanlara verilen görevlerin, çalışanların sahip oldukları becerilere ve icra kabiliyetlerine uygun olmalarını sağlanacaktır.

• Üstlendikleri rol ve sorumluluk seviyesi ile uyumlu becerilere, kabiliyetlere ve yetkinliklere sahip olan çalışanları işe alır ve görevlendirir.

• İlgili bilgilerin etkili bir tarzda iletilmesi yoluyla sağlık &güvenliğe ve iyi uygulamalara yönelik farkındalığı teşvik eder.

• Emniyetli çalışma ekipmanları sağlar ve sürekliliğini idame ettirir.

• İşyerindeki tehlikelerin tamamı ve bunlarla ilişkili riskler değerlendirilir. Gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler buna göre uygulanır.

• Emniyetli çalışma yöntemlerini belirler ve yaptırıma tabi tutar.

• Gereken durumlarda yenileme eğitimlerinin verilmesi suretiyle teknik yetkinliğin idame ettirilmesini sağlar.

• Bu hedeflere ulaşılabilmesi için yeterli kaynakların bulunmasını sağlar.

Yangın Düzenlemeleri

• SURA Hotels çalışanlarının ve taşeronlarının tamamının ülkeye özgü yangın mevzuatlarına göre hareket etmeleri beklenmektedir.

• Yalnızca açıkça belirtilmiş alanlarda sigara içilmesine izin verilmektedir.

• İş iznine tabi olan kapalı kaplarda çalışma, yüksekte çalışma , kazı hafriyat , elektrik bakım işlemleri gibi bir çalışmaya başlamadan önce sağlık & güvenlik kapsamında İş İzni yönetimi uygulanır.

• Çalışanların tamamı el tipi yangın söndürücülerin kullanımı konusunda eğitime tabi tutularak bilinçlendirme etkinliği sağlanacaktır.

Çalışanların tamamı, kazalardan ve hastalıklardan uzak bir çalışma ortamı oluşturulması amacına aktif bir şekilde katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir.

Etkinliğini izlemek ve değişen ihtiyaçları ve durumları yansıtmasını sağlamak üzere sağlık &güvenlik politikası her yıl gözden geçirilmektedir.

GENEL KURUL Mustafa KAYGISIZ Date: 25.8.2019/00

ALERJEN POLİTİKASI

Tüketici Güvenliği ve politikaları çerçevesinde, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kaliteli ve güvenli ürünler ağlanmasına yardımcı olmak için Alerjen Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Bu politika’ya göre;

• Birinci amacımız alerjen maddelerden etkilenecek misafirlerimizi F&B bölümü kapsamında sunulan muhtemel alerjen maddelerden etkilenmesini engellemektir.

• F&B bölümü kapsamında sunulan mönülerin ihtiva ettiği alerjen madde veya önleyemediğimiz bir çapraz bulaşma sonucu mönülerimizde bulunabilecek muhtemel alerjen madde doğru ve açık bir şekilde mutlaka mönülerde belirtilmelidir. Mönülerde allerjen ürün varlığının belirtilememesi durumunda F&B ekibi tarafından misafirlerimize açıklamalar yapılmalıdır.

• SURA Hotels bünyesinde bulunan alerjen maddeler için güncel bir envanter tutulmalıdır. Ayrıca tedarikçilerden hammaddeler için bildirilen alerjen bilgileri güncel olarak muhafaza edilmelidir.

• Yeni F&B mönü çalışmalarında alerjen riski mutlaka tanımlanmalıdır.

• Alerjen madde içeren tüm hammadde ve yarı mamuller ayrı olarak depolanmalıdır.

• Alerjen madde içeren hammadde kullanımı sırasında, bu hammadde ile temas eden tartım, ekleme, vs. materyali ayrı olmalı ve bu materyal başka hiçbir madde için kullanılmamalıdır.

• Rework kullanımı esnasında alerjen madde ihtiva eden rework kesinlikle alerjen madde ihtiva etmeyen ürüne yedirilmemelidir.

• Aynı alan , ortam veya ekipman üzerinde alerjen madde içeren üretimden, alerjen madde içermeyen üretime geçiş sırasında alerjen kalıntısı olmaması için gerekli temizlik veya yıkamalar yapılmış olmalıdır.

• Tüm HACCP çalışmaları yaygın alerjen riskini içermelidir.

• Yaygın olmayan alerjenler ve gıda intoleransları için de muhtelif bilgiler güncel olarak tutulmalı ve gerektiğinde müşteri ve tüketiciler ile paylaşılmalıdır.

• Yine de eser miktarda allerjen içeriğinin bulunduğu her ilgili mönüde tanımlı olmalı ve misafir ve tüketici bilgilendirilmelidir.

Tüm çalışanlar bu politikayı uygulamakla sorumlu olup, bu politikaya uyulması gerekmektedir ve SURA Hotels tüm bu gerekliliklere uyulacağını taahhüt eder.

Mustafa KAYGISIZ Genel Kurul 23.12.2019 /00

GIDA GÜVENLİĞİ & KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

SURA Hotels tüm hizmet ve uygulama süreçlerinde kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini oluşturmayı, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

Tüm kurum hedef ve amaçlarını bu politika kapsamında ölçülebilir olarak belirlemeyi ve belirlediği amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek doğrultusunda iş stratejilerini yönetmeyi taahhüt etmektedir.

SURA Hotels tüm süreç yönetimlerinde , iş işleyiş ve uygulamalarında birincil ve ikincil mevzuat gereklilkleri global uyum gereklilkleri, ulusal ve uluslarası tüm ilgili ve ilişkili yasal ve diğer şartları ile birlikte müşterisi ile hem fikir olarak gıda güvenliği şartlarını yerine getirme doğrultusunda iş süreçlerini yönetmeyi taahhüt etmektedir. Uyum yükümlülükleri kapsamında tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurmayı, değerlendirmeyi ve uygulamaya alarak yönetimi sağlamayı taahhüt etmektedir.

SURA Hotels kurduğu ve uyguladığı kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını sürekli olarak uygunluk sağlama hedefi ile gözden geçirmeyi, iyileştirme hedefi ve bakış açısı ile yönetmeyi, her bir sürecinde iyileştirme fonksiyonlarını sürekli olarak aktif yönetmeyi taahhüt etmektedir.

SURA Hotels ilgili tüm tarafları ile politikası ve yönetim sistemleri kapsamındaki uygulamaları açık ve uygun iletişimle paylaşmayı, ilgili taraflara sistem bakış açısını beyan ederek ortak bakış açısı ile yönetim sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ayrıca kuruluş olarak SURA Hotels çalışanları, paydaşları, ziyaretçileri, müteahhit ve taşeron gibi diğer ilgili ilişkili tüm tarafları ile de açık iletişimde kalarak tüm süreç yönetimlerini ortak bakış açısı sağlamak üzerine tüm seviyelerde açıklamayı, uygulamayı ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

SURA Hotels kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki tüm uygulamaları için gerekli her türlü kaynağı eksiksiz olarak sağlamayı, kullanım etkinliğini sürdürmeyi ve sistem sürekliliğini tesis etmeyi taahhüt etmektedir.

MUSTAFA KAYGISIZ Genel Kurul 20.8.2019/00

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

SURA HOTELS,

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili olarak gerekliliklerini yerine getirerek, liderlik ve bağlılık göstermeyi;

Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliği amaçlarını kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu olarak oluşturmayı;

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarının kuruluşun süreçleri ile bütünleştirilmesinin temin edilmesini;

Bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan kaynakların sağlanmasını ve erişilebilirliğinin temin edilmesini;

Etkin bilgi güvenliği yönetiminin ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarına uyum sağlamanın öneminin tüm ilgili taraflarla ve paydaşlarla paylaşılmasını ve duyurulmasını, eğitimlerle bilinçlendirme ve farkındalığın arttırılmasını sağlatmayı;

Ortak bakış açısı yaratılmasını sağlamayı;

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini;

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirilmesi ve desteklenmese destek vermeyi;

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı;

Kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini sergileyebilmeleri için diğer ilgili yönetim rollerinin desteklenmesini;

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki politikaları sürekli ve belirli periyotlarda gözden geçirmeyi;

Kurulan bilgi güvenliği yönetimi ile uzaktan çalışma ve mobil uygulamalarda güvenliğini en etkin şekilde sağlamayı ve süreci güvence altına almayı;

Sura Hotels çalışanları, yüklenicileri ile ilgili tüm paydaşlarının ve taraflarının kuruluş bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası ve sistemine uygun uygulamalarda bulunmasını sürekli kontrol altında ve güvencede tutulması için tüm ilgili çalışmalara destek vermeyi;

İş ve bilgi güvenliği şartları temelinde bilgi ve bilgi işleme olanakları ile uygulama sistem fonksiyonlarına erişim düzenlemelerinin etkin ve güvenilir şekilde yapılmasının sağlanmasını tesis etmeyi ve bu süreci kontrol altında tutmayı;

Bilginin korunması için gerekli olması halinde kriptografik kontrollerin sağlanmasını ve sağlatılmasını;

Kriptografik kontrollerin güvence altında muhafazasını;

Temiz masa ve temiz ekran uygulamasının sürekli olarak çalışanlarınca uygulanmasını sağlatmayı;

Bilgi, yazılım ve sistem imajlarının yedeklemelerinin güvence altında tutulmasını;

Taahhüt etmektedir.

GENEL KURUL Mustafa KAYGISIZ Date: 24.08.2019/00

CAM ve SERT PLASTİK POLİTİKASI

Kalite yönetimi çerçevesinde, müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kaliteli ve güvenli ürünler sağlanmasına yardımcı olmak için Cam ve Sert Plastik Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

1)Gıda üretim alanı içinde zorunlu olmadıkça cam ve kırılabilir sert plastik malzemeler kullanılmamalıdır.

2)Lambalar uygun bir malzeme ile düşmeleri önleyecek şekilde koruma altına alınmalıdır.

3)Gıda üretim sahalarında ki cam pencereler film ile kaplanmalı ve etiketlenmelidir.

4)Gıda üretim sahalarında bulunan kırılabilir sert plastiklerin zaman içinde yumuşak plastik ile değiştirilmesi hedeflenmiştir.

5)Gıda üretim alanına alınacak tüm alet, cihaz, ekipman ve başka malzemeler cam ve plastik barındırıp barındırmadığı açısından kontrol edilmeli, mümkünse alternatifler araştırılmalı ve yumuşak plastik kullanımı tercih edilmelidir.

6)Cam ve sert plastik malzeme kırıması halinde yapılacak işlemler talimatlarda tanımlanmalıdır.

7)Yapılan iç denetimlerle bu Politika’ya uygunluk takip edilmeli ve uygunsuz durumlar anında raporlanarak, aksiyon alınması sağlanmalıdır.

8)Yapılan eğitimlerle tüm çalışanlar bu Politika’ya uygunluk konusunda bilgilendirilerek, eğitilmelidir.

9)Tüm personel ve ziyaretçilerin cam malzeme içeren kişisel eşyalarını üretim alanına sokmaları yasaktır.

10)Sağlık ve iş güvenliği nedenleri ile kullanımı mecburi gözlük ve kontakt lens kullanılan personelin takibi İnsan Kaynakları bölümü tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler gözlük kırılma veya lenslerinin kaybolma durumlarında gerekli önlemlerin alınması için hemen bir üst yöneticileri tarafından bilgilendirirler.

11)Gelen hammadde, ambalaj mazlemesi ve paletlerde kırık cam ve sert plastik tespit edilirse iade edilmelidir.

12)Tedarikçi denetimleri sırasında tedarikçi firmaların da cam ve sert plastik riskleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi, kontrolü ve aksiyon alınması sağlanmalıdır.

Tüm çalışanlar bu Politika’yı uygulamakla sorumlu olup, bu Politika’ya uyulmasının sağlanması taahhüt edilmektedir.

MUSTAFA KAYGISIZ Genel Kurul

ÇEVRE POLITIKASI BEYANI

SURA Hotels, sahip olduğu müşteriler ve tedarikçiler olmak üzere kilit paydaşları olumlu etkilemek suretiyle, yerelden küresele doğru bütün seviyelerde proaktif çevre yönetiminde bulunma kararlılığına sahiptir.

Asgari olarak ilgili bütün kanunlara, mevzuatlara ve standartlara uygunluğu sağlamakta olan organizasyon yapılarını, yönetim sistemlerini, prosedürleri ve eğitim planlarını idame ettirmektedir. Çevre Yönetimi Sistemlerimiz ISO 14001:2015 standartlarına uygun sağlamaktadır.

Vizyonu, sahip olacağı olumlu fırsatları azamiye çıkartırken çevre ve topluluk üzerindeki olumsuz etkileri azaltmanın yollarını aktif bir şekilde aramak suretiyle, operasyonlarının tamamında çevre üzerindeki etkilerini yönetme şekli ile sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Bunu aşağıdaki şekilde uygulamayı almaya gayret sarfetmektedir;

>Paydaşlarının çevreye ilişkin beklentilerini ve gereksinimlerini anlamak.

>Görüşlerini anlamak ve iştiraklerinden öğrenmek amacıyla operasyonlarında etkilenen topluluklar ve organizasyonlar ile yakın ilişkiler kurmak.

>Çalışanları ve iş ortaklarının, operasyonların olumsuz çevresel etkilerini sürekli olarak azaltacak yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak.

>Çalışmalarının sosyal etkilerini değerlendirmek ve azaltmak.

Uzun vadeli hedefleri;

>İklim Değişikliği ile ilişkili olarak enerjinin etkin kullanımını desteklemek imisyonlarını, emisyonlarını azaltmak. Bu emisyonları azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda, son çare olarak, muteber vasıtaları kullanmak suretiyle kendi doğrudan emisyonlarını dengelemek

>Mümkün olan durumlarda materyalleri yeniden kullanmak ve geri dönüşüm uygulamak suretiyle sıfır atık üretmek. Bu opsiyonların halihazırda uygulanabilir olmadığı durumlarda, çevresel açıdan sağlıklı uygulama veya tasfiye işlemlerinde bulunmak

>Mümkün olan durumlarda, insanlar ve çevre için zararsız olan materyalleri proaktif olarak seçmek ve kullanmak

>Mümkün olan durumlarda su kaynaklarına olan talebi azaltmak bu kaynakları korumak ve geri dönüşüme tabi tutmak

>Operasyonların flora, fauna ve ilgili ekosistemler üzerindeki etkisini azaltmak

>Operasyonların alıcı ortamam olan olumsuz etkilerini asgariye indirmek

SURA Hotels olarak, kilit aktivitelere yönelik amaçlar ve hedefler belirlemek suretiyle sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek birincil prensiptir. SURA Hotels yasal şart ve uygulamaları gözeterek çevre performansını etkin olarak değerlendirecektir.

Faaliyette bulunduğu iş ortamının ve topluluğun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak üzere bu Çevre Politikası Beyanı her yıl gözden geçirilecektir ve gereken durumlarda güncellenecektir.

Genel Kurul Mustafa KAYGISIZ

HEDİYE VE AĞIRLAMA POLİTİKASI

SURA HOTELS (“Şirket”), iş amaçlı hediye ve ağırlama kabul etmenin ve vermenin bazı ilişkiler açısından gerekli olduğunu kabul etmekte ve bu sürecin Şirket’in sorumlu bir işletme olarak kazandığı itibarı zedelemeyecek şekilde yürütülmesini sağlamayı arzu etmektedir.

Bu politika, bulundukları yer dikkate alınmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir ve hediye sunmaya ve kabul etmeye ve ağırlamaya ilişkin ilkelerle birlikte yasadışı ve uygunsuz (mali) çıkar ve bağışlar da dahil olmak üzere rüşvetle mücadeleye karşı kılavuzluk etmektedir.

Politika

İş amaçlı hediye olarak nakit para veya gayrimenkule ilişkin menfaat verilmesi veya alınması, hiçbir şart altında kabul edilemez.

Harcamaların uygun bir şekilde mali kontrolden geçirilmesinin temini için, kişi başı 100 TL’nin altındaki hediyelerin verilmesi veya alınması bir üst yöneticinin onayına tabi olacaktır.

Kişi başı 100 TL’nin üzerindeki hediyelerin verilmesi veya alınması İnsan Kaynakları’nın önceden onayının alınması koşuluna bağlıdır.

Harcamaların uygun bir şekilde mali kontrolden geçirilmesini sağlanması için, kişi başı 100 TL’nin altındaki ağırlamaların yapılması veya kabul edilmesi, ir üst yöneticisinin onayına tabi olacaktır.

Kişi başı 100 TL’nin üzerindeki ağırlamaların yapılması veya kabul edilmesi, bir üst yöneticisinin önceden onayının alınması koşuluna bağlıdır

Doğası gereği veren şahsın ya da başka bir üçüncü şahsın menfaatlerini şirket menfaatlerinin üzerinde tutmanız için sizi teşvik eden hiçbir hediye ya da ağırlamayı, değeri her ne olursa olsun, kabul etmemeniz gerekmektedir.

Nakit, nakit muadili ya da ticari indirim kartları veya hediye sertifikaları gibi ayni menfaat sağlayan hediyeleri vermemeniz veya kabul etmemeniz gerekmektedir.

Doğrudan ya da Şirket namına (veya herhangi bir şirketi namına) herhangi bir üçüncü şahıs aracılığıyla rüşvet veya uygunsuz ödemeler teklif etmemeli, vermemeli veya almamalısınız; ayrıca hiçbir yolsuzluk faaliyetine katılmamalısınız.

Rüşvet veya bu prosedürün başkaca şekillerde ihlalleri Şirket tarafından ağır suiistimal olarak değerlendirilmekte olup, iş akdinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshine kadar varabilen disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açabilir.

Bu Politika, iş amaçlı hediye ya da ağırlamanın çalışanın eşi ya da partneri tarafından kabul edildiği veya verildiği durumlar için de söz konusudur.

Her ne kadar yukarıdaki sınırlandırmalar münferit hediye veya ağırlamalar ile ilgili olsa da, yöneticiler hediye ve ağırlamaların uygun meblağlar dahilinde kalmasını sağlamak üzere her bir müşteri için hediye ve ağırlamaların toplam tutarını da yönetmektedir.

Hediye & Ağırlama ile Ne Kastedilmektedir?

Hediye, ücretsiz olarak yahut piyasa fiyatının altında olacak şekilde üçüncü bir şahıstan alınan veya üçüncü bir şahsa verilen her türlü kalemdir; ağırlama ise yemekler, içecekler, etkinlik biletleri, sosyal etkinliklere davetler ve seyahatler de dahil olmak ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü iş amaçlı ağırlama faaliyetleri kapsar.

Hediye ve ağırlama, Şirketin müşterileri ile olan iş ilişkilerini güçlendirmenin olağan bir yoludur. Dolma kalem, ajanda gibi düşük değerli promosyon unsurları ya da tedarikçi markalı pazarlama ürünleri bu politikanın kapsamı dışındadır.

SURA HOTELS

Genel Kurul Mustafa KAYGISIZ Date: 20.8.2019/00

KURU ZEMİN POLİTİKASI

Tüketici Güvenliği ve politikaların bir parçası olarak ürün güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için Kuru Zemin Politikası hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Bu politika kapsamında;

>Gıda üretim alanlarında ürün yere düştüğünde ıslak yıkama yapılmamalı, kağıt havlu ile alınarak atılmalı.

>Islak zemin kaynağı olan tüm noktalar (boru bağlantıları vb) tespit edilmeli ve arıza/sorun varsa giderilmeli.

>Kullanılan veya yeni satın alınacak ekipmanlar/boru bağlantıları içindeki sıvıyı tamamen boşaltılabilecek ve boşaltma işlemi sırasında rögar dışına taşırmayacak şekilde dizayn edilmeli.

>Rögarlar kuru zemine hizmet edecek yeterlilikte ve dizaynda olmalı.

>Gıda üretim alanlarında su birikmeyi önleyici ve kolay temizlenebilir zemin malzemesi kullanılmalı ve zemin eğimi uygun olmalı.

>Zemin temizliğinde ve kurutulmasında uygun yer temizleme ekipmanları kullanılmalı.

>Ultra Clean (High Care) alanlara girişte ayak havuzu kullanılmalı, üretim alanlarında kullanılan ayakkabıların dış alanda kullanımına müsaade edilmemelidir.

>Kapalı temizlik yapılabilecek noktaların tespiti ve bu konuda yapılacak tüm iyileştirme çalışmaları desteklenmeli.

>Islak zeminin hijyen ve pest kontrol açısından önemi eğitimlerle tüm çalışanlara aktarılmalı, ihtiyaç duyulduğunda eğitimler tekrarlanmalı.

Tüm çalışanlar bu politikayı uygulamakla sorumlu olup, üretim alanlarında herhangi bir noktada politikaya uymayan bir durum gördüklerinde ilk amirlerine bildirmelidirler.

MUSTAFA KAYGISIZ Genel Kurul 23.12.2019 / 00